Regulamin

Regulamin
Regulamin Serwisu Internetowego ekobiety.com.pl
§1 – Wstęp
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego
ekobiety.com.pl znajdującego się pod adresem internetowym ekobiety.com.pl.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i
obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług.
§2 – Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego ekobiety.com.pl jest Krzysztof
  Jaciw zwany dalej Administratorem.
 2. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem stanowi podstawę funkcjonowania
  Serwisu Internetowego ekobiety.com.pl zwanego dalej Serwisem.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu zwanych dalej
  Użytkownikami.
 4. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do
  Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 5. Informacje publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
  §3 – Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności
  funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej
  stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika
  zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych
  warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób
  odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną
  odpowiedzialność.
 7. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na
  korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów
  internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 8. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików “cookies”. Pliki
  “cookies” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na
  dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania
  w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak
  obsługi plików “cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika
  nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować
  utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest
  stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików “cookies”.
  §4 – Rejestracja Użytkownika w Serwisie
 9. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie zapoznała się i
  zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 10. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 11. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki
  e-mail i stron Serwisu.
 12. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność
  ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia
  niniejszego Regulaminu.
  §5 – Zablokowanie i usunięcie Użytkownika
 13. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę po
  uprzednim powiadomieniu o tym Administratora za pośrednictwem formularza
  kontaktowego.
 14. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy posługuje się
  wyrażeniami powszechnie uznanym za obraźliwe.
 15. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy bez zgody
  Administratora zakłada więcej niż jedno konto na Serwisie.
 16. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania
  na niekorzyść Administratora.
 17. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn z
  strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
 18. Zablokowany lub usunięty Użytkownik nie może żądać od Administratora usunięcia z
  Serwisu wprowadzonych przez siebie treści (komentarzy, postów itp.).
  §6 – Odpowiedzialność i zastrzeżenia
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta
  Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o
  Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób
  podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
  wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
  konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 22. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis
  oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez
  jakichkolwiek zakłóceń.
 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem
  Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we
  własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z
  Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu
  świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego
  należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi
  usługami.
 24. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Administrator
  nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu
  pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na
  przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny
  sposób), nawet jeżeli Administrator mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o
  takiej możliwości poinformowany.
  Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
 25. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 26. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą
  odnośników (linków);
 27. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 28. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
  Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub
  którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu
  Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty
  trzecie;
 29. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu;
 30. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
 31. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też
  innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub
  treściach publikowanych na jego łamach.
 32. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak
  tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i
  publikowane na łamach Serwisu oraz za ich rzetelność i autentyczność.
  §7 – Zmiany Regulaminu
 33. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego
  Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 34. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 35. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest
  powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  §8 – Obowiązywanie Regulaminu
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia
  jego zmiany lub odwołania.
© Copyright Nowoczesna kobieta 2024